а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић указала је на тежак положај жена на селу пре свега јер нису економски самосталне а често им је отежан приступ здравственим, социјалним и другим услугама у заједници и позвала их да се за све повреде њихових права обрате Заштитнику грађана.

„Жене на селу у ретким случајевима поседују имовину, не остварују увек право на пензију, до недавно није постојао законски основ да им се вреднују бројни сати које проводе у неплаћеном кућном раду, водећи бригу о другим члановима породице, о домаћинству и о пољопривредном газдинству“, рекла је Стојановић на трибини „Превенција насиља над старијим женама у условима пандемије и изазови у приступу услугама социјалне и здравствене заштите“.

Стојановић је на скупу у Тополи рекла да жене на селу често имају отежан приступ здравственим, социјалним и другим услугама у заједници, као и јавном превозу и позвала их да се обрате Заштитнику грађана у свим ситуацијама када сматрају да су њихова права повређена или када надлежни органи нису предузели мере из својих надлежности како би жене, посебно оне старије, оствариле своја права.

Заменица заштитника грађана је истакла да је неопходно радити на подизању свести жена, посебно старијих, о различитим облицима насиља у породици и и о механизмима заштите који су им на располагању, као и да је веома важно оснажити жене на селу да остваре и заштите своја права.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Представница Волонтерског центра у Тополи Светлана Младеновић је навела да су у том центру запослене геронто-домаћице из села Блазнава, Шаторије, Липовац и других које су током пандемије непрекидно достављале храну и лекове до врата корисника и делиле хигијенски материјал.

Представница удружења „Снага пријатељства-Amity“ Надежда Сатарић је истакла да трећину волонтера чине старије особе које на тај начин промовишу активно старење, предупређујући усмаљеност и омогућавајући да буду од помоћи некоме ко је у тежој ситуацији од њих.

„На тај начин се постиже физичка и ментална активност и размена позитивних емоција између волонтера и оних особа којима пружају помоћ. Надлежни органи треба да креирају ваљан правни основ за унапређивање положаја жена на селу а жене не треба да дозволе да се макар део имовине не води на њих јер ће их сви, па и рођена деца, више ценити ако имају нешто своје“, рекла је Сатарић.

Скупу су присуствовале бројне волонтерке и волонтери Волонтерског центра „Кораци“ у Тополи, али и из околних села Липовца, Блазнава, Шаторије, Жабара, Винче, Кићевца, Јаблановаца, Наталинаца и Клоке који су истакли да током пандемије нису у довољној мери имали приступ услугама здравствене заштите, нарочито када је требало да здравствени радници изађу на терен и помогну непокретним пацијентима.

Трибина је део пројекта „Промоција недискриминације и заштите од насиља над старијим женама у условима пандемије“, који је подржало Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2021. годину“, који се финансира из буџета Републике Србије.

По препоруци Заштитника грађана, Републички фонд за здравствено осигурање је, након што десет година нису били у промету, на листу лекова који се издају на терет обавезног здравственог осигурања уврстио лекове за подизање нивоа естрогена који су неопходни за очување здравља транс жена и других жена које имају низак ниво естрадиола.

Заштитник грађана је после сазнања да од 2012. године није у промету лек за одржавање хормонског статуса ове три категорије жена у јулу 2019. године по сопственој иницијативи затражио од РФЗО да обезбеди услове да се на листу лекова који се издају на терет обавезног здравственог осигурања уврсте лекови за подизање нивоа естрогена estradiol amp. 10 mg и estradiol valerat tbl. 2 mg.

Централна комисија за лекове је крајем децембра 2021. године обавестила Заштитника грађана да су надлежни органи у потпуности поступили у складу са добијеним мишљењем са препорукама, односно да је та комисија донела одлуку да се на Листу Д Листе лекова ставе estradiol amp. 10 mg и estradiol valerat tbl. 2 mg за индикацију предложену од стране Републичке стручне комисије за трансродна стања.

Управни одбор РФЗО усвојио је акт који садржи одлуку о стављању лекова estradiol amp. 10 mg и estradiol valerat tbl. 2 mg на Листу Д Листе лекова, односно донео Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања којим су, поред поред осталих лекова на Листу Д листе лекова стављена и ова два лека, навела је Централна комисија за лекове.

РФЗО је 24. новембра 2021. године доставио Министарству здравља наведени правилник ради спровођења процедуре добијања сагласности Владе Републике Србије, наводи још Централна комисија за лекове.

Заштитник грађана затражио је од свих надлежних органа у области здравственог осигурања да поступају по законима који регулишу ту област и да хитно исправе пропусте у раду које су начинили према породиљи која је редовно уплаћивала све доприносе а којој су непрописно променили основ осигурања из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност.

Заштитник грађана је по притужби породиље покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Градске управе града Новог Сада, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања чији је правни следбеник Министарствo за бригу о породици и демографију.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да су надлежни органи породиљи запосленој код страног послодавца ускратили право на накнаду зарада током породиљског и одсуства са рада ради неге детета иако је годинама редовно уплаћивала све доприносе, као и да су јој непрописно променили основ осигурања из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност.

Заштитник грађана је из достављене документације утврдио да је дошло до повреде права притужиље по више основа, међу којима је главни пропуст Покрајинског секретаријата који је на основу истих чињеница донео две различите одлуке док је одлучивао о две жалбе притужиље и заузео споран став да се у овом случају ипак не ради о лицу које је запослено код страног послодавца већ о лицу које остварује приход по основу самосталног обављања делатности.

За Заштитника грађана је споран и став РФПИО којим је притужиљи промењено својство осигураника из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност а које се приликом одлучивања о праву притужиље примењивало ретроактивно.

Такође, нарочито је споран став Министарства и других органа управе да уговор који је притужиља закључила са страним послодавцем не представља уговор о раду у складу са прописима о раду Републике Србије те да она може имати својство осигураника самосталних делатности.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана истиче да надлежни органи без одлагања треба да сагледају све релевантне податке и на правилан и законит начин утврде право притужиље по основу порођаја и отклоне проузроковану штету, укључујући ако је то потребно и измену законских и подзаконских аката.

Заштитник грађана тражи од свих контролисаних органа да убудуће у свим поступцима одлучивања о праву на накнаду зараде трудницама и породиљама које су запослене код страног послодавца, обезбеде да се статус подносиоца захтева утврђује на основу свих релевантних података и приложених доказа, независно од шифре под којим их надлежни органи управе воде.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о случају породичног насиља у којем је мушкарац убио супругу и две ћерке и након тога извршио самоубиство, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Центра за социјални рад у Сомбору, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова.

Од сомборског ЦСР Заштитник грађана тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању у конкретном случају, а посебно информације да ли су и које мере и активности предузели како би испитали и спречили насиље у породици.

Заштитник грађана од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова тражи да изврши стручни надзор и испита поступање радника ЦСР у Сомбору у овом случају и да му достави извештај у року од 15 дана.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да му у истом року достави извештај о поступању у конкретном случају, као и информације да ли је и раније било пријава насиља у овој породици и ако јесте да достави извештаје о поступању поводом тих пријава.

baner1